ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK


Érvényes: 2021. november 1-től visszavonásig

Last Call Travel Kft.

Székhely: 1138 Budapest, Meder u. 8/D. fszt. BFKH- engedélyszám: U-001601,

Adószám: 25013724-2-41, EU-s adószám: HU 25013724. A cég a Fővárosi Bíróság, mint Törvényszék által
megjelölt cégjegyzékszám alatt van nyilvántartva. Cégjegyzékszám: 01-09-194784.

Cím: 1138 Budapest, Meder u. 8/D fszt. Levelezési cím: 1138 Budapest, Meder u. 8/D fszt.

Telefon: +36-1-555-4050, +36-70-601-8920 E-mail cím: info@lastcall.hu
 Weboldal: www.lastcall.hu, www.lastcall.travel, www.lastcallcruise.hu

 

A Last Call Travel Kft. (továbbiakban: Utazásszervező) a számára előírt utazásszervezői vagyoni biztosíték
biztosítását és a fizetésképtelenséggel szembeni védelem biztosítását a Colonnade Insurance S.A.
Magyarországi Fióktelepe -vel kötötte. A vagyoni biztosíték hatálya: nemzetközi utazásszervezés (belföldről külföldre),
belföldi utazásszervezés (belföldről belföldre).

 

Colonnade Insurance S.A. Magyarországi Fióktelepe az Utazásszervezők Vagyoni Biztosíték Biztosítása
szabályzatban foglalt rendelkezések szerint átvállalja az Utazásszervező és Utazásközvetítő kártérítési
kötelezettségéből adódó károk megtérítését.

 

A Biztosító elérhetősége: Colonnade Insurance S.A. Magyarországi Fióktelepe, 1139 Budapest, Váci út 99.,
Telefon: +36-1-460-1400, Fax: +36-1-460-1499, e-mail: info@colonnade.hu, weboldal: www.colonnade.hu

 

Engedélyező és hatósági nyilvántartást vezető hatóság: Budapest Főváros Kormányhivatala,
Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztály Idegenforgalmi és

Közraktározás-felügyeleti Osztály. Címe: 1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39. – 1535 Budapest, BKKP Pf. 919/1
Telefon: +36 (1) 4585-800 – Fax: +36 (1) 4585-847, e-mail: idegenforgalmi@bfkh.gov.hu, weboldal: www.mkeh.gov.hu

 

A Last Call Travel Kft. (a továbbiakban: „Utazásszervező”) által szervezett külföldi utazásokra a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény [a továbbiakban: Ptk.] 6:254. §-ának, továbbá az utazási szolgáltatásokra vonatkozó szerződésekről, különösen az utazási csomagra és az utazási szolgáltatásegyüttesre vonatkozó szerződésekről szóló 472/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 472/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet], a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény, valamint a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX.29.) Kormányrendelet rendelkezései, az Utazásszervező és a szolgáltatás megrendelője között létrejött egyedi szerződés rendelkezései, illetve az általános szerződési feltételekben foglaltak az irányadóak. A légi személyfuvarozást tartalmazó utazási csomagok esetén a légi személyfuvarozási szolgáltatásra a légitársaság által rendszeresített általános szerződési feltételek, valamint a légitársaság üzletszabályzata is megfelelően irányadó. Az Utas tudomásul veszi és elfogadja továbbá, hogy a hajótársaság által meghatározott általános szerződési feltételek szintén megfelelően irányadók.

 

Utazásszervező az egyes utazási szerződésfajták szerinti bontásban alkalmazandó általános szerződési feltételeit az alábbiak szerint határozza meg azzal, hogy a menetrend szerinti járatokkal történő légi személyfuvarozási szolgáltatást tartalmazó utazási csomagokkal, a hajóutakkal, valamint speciális utazásokkal (pl. olimpiai utak, nemzetközi kulturális és szakmai rendezvények, vásárok), illetve a speciális szolgáltatásokkal (pl. mérkőzésjegyek vásárlása, vagy utazásszervezéssel kombinálva – sportutak) összefüggésben az Utazásszervező külön utazási feltételeket alkalmaz, melyeket a jelen általános szerződés feltételekhez mellékletként csatol.

 

 

A./ Az Utazásszervező által összeállított és értékesített utazási csomagokra, és az utazási csomagnak és utazási szolgáltatásegyüttesnek nem minősülő utazási szolgáltatásokra vonatkozó általános szerződési feltételek

 

 

I. AZ UTAZÁSI SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSE, LÉTREJÖTTE

1. Az utazási csomagra, valamint az utazási csomagnak és utazási szolgáltatásegyüttesnek nem minősülő utazási szolgáltatásokra vonatkozó utazási szerződés (továbbiakban: utazási szerződés) az Utazó (továbbiakban: Utas) és az Utazásszervező között az utazási szolgáltatás(ok) megrendelésével, a jelentkezés nyilvántartásba vételével, az utazási szerződés aláírásával, az Utazásszervező visszaigazolásával, valamint az előleg, avagy a jelen szerződésben meghatározott esetekben a teljes összeg befizetésével jön létre. Partnerirodánál (utazásközvetítő) történő megrendelés esetén az Utazásszervezővel kötött szerződés a partnernek írásban történő visszaigazolásával és a megrendelt szolgáltatás előlegének, 30 napon belüli indulás esetén teljes összegének befizetésével lép hatályba. A szerződést a felek valamennyi kikötésével együtt írásban, két példányban írják alá, melynek egyik példányát a jelentkezéskor az Utazásszervező, vagy megbízottja az Utasnak átadja. Ha az Utazásszervező, vagy a partneriroda a jelentkezést helyhiány, vagy más ok miatt, csak feltételesen fogadja el, az utazási szerződés, csak akkor lép hatályba, ha az Utazásszervező az Utast a jelentkezés feltétel nélküli elfogadásáról értesítette és az utazási szerződést visszaigazolta. Az utazási szerződés részét képezi az Előzetes általános utastájékoztató.

2. Amennyiben az Utas nem személyesen jár el, hanem javára harmadik személy foglalja le az utat, az Utazásszervező nem köteles vizsgálni, hogy e harmadik személy jogszerűen képviseli-e az Utast, illetve, hogy az általa megadott adatok a valóságnak megfelelnek-e. Az utazási szerződés szerint az Utast terhelő kötelezettségek az Utas javára szerződő harmadik személyt terhelik, ide nem értve azokat a kötelezettségeket, melyek természetüknél fogva személyesen, csak az Utast érinthetik (pl. védőoltás). Az eljáró személy köteles minden, az utazási szerződéssel kapcsolatos – birtokába jutott – okiratot, tájékoztatót Utastársainak haladéktalanul átadni. Amennyiben az eljáró személy meghatalmazást nem csatol, az esetleges jogosulatlan megbízás ügyviteléből fakadó károkért és költségekért az eljáró személy teljes anyagi felelősséggel tartozik. A Felek rögzítik, hogy az Utas az utazás megkezdése előtt az utazási szerződésből fakadó jogait és kötelezettségeit átruházhatja olyan harmadik személyre, aki az utazási szerződésben foglalt valamennyi feltételnek megfelel, feltéve, ha az utazásszervezőt erről az utazási csomag megkezdése előtt legalább 7 nappal, tartós adathordozón (írásban, papíron, vagy az Utazásszervező elektronikus elérhetőségén) értesíti. A Felek rögzítik továbbá, hogy a jogok és kötelezettségek átruházását megelőzően keletkezett kötelezettségekért és az átruházásból eredő többletköltségek megfizetéséért a megrendelő kilépő és a harmadik belépő személy egyetemlegesen állnak helyt. Amennyiben az utazási szerződés aláírása után névcsere történik, az útlemondási biztosítás biztosítottja is az új utas lesz.

Utazásszervező felhívja a figyelmet arra, hogy az utazási szerződésből fakadó jogok és kötelezettségek átruházását bizonyos esetekben az Utazásszervezőn kívül álló okok akadályozhatják, vagy gátolhatják. Egyes légitársaságok a szerződés-átruházás jogát meghatározott határidőig teszik csak lehetővé. Bizonyos esetekben a szerződésátruházás joga egyáltalán nem gyakorolható, ugyanis bizonyos légitársaságok a repülőjegy cseréjét, átírását egyáltalán nem teszik lehetővé. Ebben az esetben a megrendelő Utas helyébe lépő személy a szerződésátruházás ellenére sem tudja igénybe venni az utazási szerződésben vállalt szolgáltatásokat.

3. Az utazás időtartamát, az utazási szolgáltatások lényeges elemeinek meghatározását, minőségét, a teljesítés módját, a részvételi díj, illetve a teljes díj összegét és annak tartalmát, a fizetési feltételeket, illetve az egyéb, felszámításra kerülő költségeket az Utazásszervező által közzétett tájékoztató (online katalógus, prospektus és weboldal) tartalmazza, továbbá az Utazásszervező általános tájékoztatást nyújt az Utast megillető jogokról általános tájékoztató formanyomtatványon. Az utazási tájékoztatókban foglaltak jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik.

Az Utas kijelenti, hogy az Utazásszervező által kiadott utazási tájékoztatóban rögzített részletes feltételeket és az utazáshoz szükséges és a vonatkozó jogszabályok által előírt fontos információkat („Tudnivalók A-Z”) megismerte, azokat elfogadja, és az utazási szerződés aláírásával annak elfogadását igazolja. Az Utazásszervező által nyújtott hiteles információk figyelmen kívül hagyásából eredő költségek és károk az Utast terhelik. Mindazok a leírások, prospektusok, tájékoztatók, nyomtatott és elektronikus ismertetők, amelyeket nem az Utazásszervező ad ki, az utazási szerződés teljesítése szempontjából érvénytelenek, ezek tartalmáért sem az Utazásszervező, sem annak közreműködői felelősséget nem vállalnak.

4. Az úti okmányok (útlevél, esetlegesen vízum) beszerzése az Utas kötelessége és felelőssége. Ideiglenes útlevéllel történő utazás esetén a légitársaság megtagadhatja a check-in esetén az utasfelvételt, az ebből eredő károk az Utast terhelik. Amennyiben az Utazásszervező az utazási szerződés megkötésekor vállalja, hogy az utazáshoz szükséges okmányokat az iroda szerzi be, egyidejűleg tájékoztatja az Utast az Őt terhelő adatszolgáltatási határidőkről. A határidők elmulasztása miatt meg nem valósuló utazásért, valamint ennek felmerülő költségeiért az Utas tartozik felelősséggel. A nem európai uniós állampolgárságú Utasok a beutazási szabályokkal kapcsolatban érdeklődjenek az adott konzulátuson, illetve nagykövetségen, vagy kérjék utazási irodájuk segítségét.

Az Utas tudomásul veszi, hogy köteles az utazásra vonatkozó mindenkori jogszabályokat, előírásokat (pl. útlevél-, vám-, devizaszabályok-, egészségügyi előírások stb.), valamint a fogadó ország törvényeit és tradícióit betartani, illetve tiszteletben tartani. Ezek elmulasztásából eredő költségek és károk az Utast terhelik. Az utazás során, az Utas által harmadik személynek okozott kárért az Utas közvetlenül tartozik felelősséggel.

Az Utazásszervező a teljes díj kiegyenlítését követően adja ki az Utasoknak az úti okmányokat (repülőjegyet/járatinformációt, vouchert, részvételi jegyet, stb.). Az Utazásszervező az Utas részére az úti okmányt (repülőjegy, voucher, részvételi jegy), illetve az útlemondási biztosítási ügyféltájékoztatót legkésőbb az indulás napját megelőző 8. napig, és  – amennyiben van ilyen – a biztosítási kötvényt, biztosítási feltételeket és a biztosítási termékismertetőt (a továbbiakban együtt: Dokumentumok) a biztosítás megkötésével egyidőben az Utas által a foglaláskor megadott, vagy az Utazásszervező tudomására hozott e-mail címre történő megküldéssel is jogosult teljesíteni. Az Utas a jelen pontban írtakra tekintettel vállalja, hogy olyan e-mail címet ad meg, amelynek rendszere a részére beérkező elektronikus üzenetekre automatikus válaszüzenetet küld, amely a Dokumentumok Utas részére történő beérkezését kétséget kizáróan igazolja (olvasási visszaigazolás). Amennyiben az Utas e-mail levelezőrendszere olvasási visszaigazolás küldésére nem alkalmas, úgy az Utas köteles a beérkezést követően haladéktalanul válaszüzenet formájában nyugtázni a Dokumentumok részére történt beérkezését. Az Utas a Dokumentumok általa megadott e-mail címre történő megküldését joghatályosnak ismeri el és tudomásul veszi, hogy az e-mail cím pontos megadása és a későbbiekben történő működése vonatkozásában kizárólagosan Őt terheli felelősség.

Az Utas a részére bármely módon eljuttatott Dokumentumokat köteles kinyomtatni és azokat az utazás során mindvégig magánál tartani, ideértve különösen, de nem kizárólagosan a repülőjegyet, részvételi jegyet, vouchert és biztosítási kötvényt. Az Utas tudomásul veszi továbbá, hogy a foglalás során megadott adatok helyességéért kizárólagos felelősség terheli, ezért az Utazásszervező felhívja az Utas figyelmét a személyes adatok pontos megadására. Amennyiben az Utas foglaláskor megadott
e-mail címére legkésőbb az indulás napját megelőző 7. napig nem érkeztek meg a Dokumentumok, úgy az Utas köteles haladéktalanul felvenni a kapcsolatot az Utazásszervezővel a probléma megoldása érdekében.

Amennyiben az Utas a foglaláskor nem ad meg e-mail címet, lehetőség van átvételi elismervény ellenében a Dokumentumok személyes átvételére előzetes konzultációt követően a foglalást készítő utazási irodában legkorábban 7 nappal az utazás indulása előtt, továbbá az Utazásszervező jogosult postai úton is megküldeni a Dokumentumokat az Utas részére. Az Utazásszervező kijelenti, hogy amennyiben az Utas baleset-, betegség- és poggyászbiztosítást kötött és a biztosítással kapcsolatos Dokumentációt személyesen kívánja átvenni, az Utazásszervező azt díjmentesen rendelkezésére bocsájtja.

5. Az Utazásszervező egyes célországokban az utazás helyszínén magyarul beszélő helyi képviseletet biztosít, aki kapcsolatot tart az utasok és a helyi szolgáltatók között és információkkal segíti az utasokat. Az Utazásszervező felelősséggel tartozik a helyi képviselő munkájáért. Az Utazásszervező egyértelműen közzéteszi nyomtatott anyagaiban és weboldalán, hogy mely régiókban biztosít magyar nyelvű képviseletet. Azokban a régiókban, ahol nem dolgozik magyar nyelvű képviselő, az Utazásszervező helyi szerződéses partnere valamely általánosan használt idegen nyelven biztosítja az Utasok számára a helyi képviseletet. Nem tartozik az Utazásszervező felelősséggel az Utas által nem az utazási csomag részeként megrendelt, helyi szolgáltatók által a helyszínen bonyolított szolgáltatásokért, így a helyi kirándulásokért sem.

Az Utazásszervező, illetve az Utazásközvetítő legkésőbb az utazási szerződés megkötésekor köteles az Utast írásban tájékoztatni az Utazásszervezőnek az utazás célállomásán található, magyarul, vagy általánosan használt idegen nyelvet beszélő helyi képviselője (illetve ha az Utazásszervező ilyet biztosít, a csoport mellett a célország nyelvét, vagy a célországban általánosan használt idegen nyelvet beszélő, idegenvezetésre jogosult utaskísérői feladatokat ellátó személy) nevéről, címéről, e-mail címéről és telefonszámáról, amely lehetővé teszi az Utas számára az utazásszervezővel történő kapcsolatfelvételt, illetve arról a helyi utazásszervezőről (a fenti adatok megadásával), amelyhez az Utas szükség esetén segítségért, vagy panasszal fordulhat. A fenti adatokat az Utas megtalálja az Utazásszervező honlapján: www.lastcall.hu.

6. Utazásszervező felelős a szerződésben foglalt valamennyi utazási szolgáltatás megfelelő teljesítéséért, valamint az utazásszervező köteles segítséget nyújtani az Utas számára, ha az utazás során nehéz helyzetbe kerül.

7. Kiegészítő szolgáltatásként igényelhetőek az alábbi LCT Comfort csomagok.

LCT Comfort 1 csomag: Utazásszervező biztosítja annak lehetőségét, hogy az Utas indulás előtt legkésőbb 14 nappal kötbérmentesen lemondja az utazást. A lemondás bármilyen okból, indokolás nélkül történhet. Az LCT Comfort 1 csomag ára: felnőtt: 20.000 Ft/fő, gyermek (12 éves korig): INGYENES.

LCT Comfort 2 csomag: Utazásszervező biztosítja annak lehetőségét, hogy az Utas indulás előtt legkésőbb 30 nappal kötbérmentesen lemondja az utazást. A lemondás bármilyen okból, indokolás nélkül történhet. Az LCT Comfort 2 csomag ára: felnőtt: 15.000 Ft/fő, gyermek (12 éves korig): INGYENES.

A fenti szolgáltatáscsomagok megrendelésére foglaláskor, de legkésőbb a foglalás rögzítését követő 72 órán belül van lehetőség.

Az LCT Comfort csomagok teljes díját azok megrendelésekor egy összegben meg kell fizetni. Az LCT Comfort csomag megrendelésének lehetősége az Utazásszervező kínálatában szereplő olyan csomagtúra szolgáltatásokra érvényes, melynél az utazás charterjáratokkal történik. Az LCT Comfort csomag díja felárként kezelendő, tehát ha lemondásra kerül sor, ez az összeg (20.000 Ft/felnőtt vagy 15.000 Ft/felnőtt) nem jár vissza. 

II. DÍJFIZETÉS FELTÉTELEI

1. Utazásszervező a szerződés visszaigazolásában tájékoztatja Utasait a létrejött utazási csomagra vonatkozó szerződés alapján fizetendő teljes díj forintban meghatározott összegéről. A teljes díj magában foglalja az Utazásszervező által nyújtott szolgáltatásoknak a szervezési díjat is magában foglaló díjat, továbbá az Útlemondási biztosítást (a továbbiakban: részvételi díj), valamint a részvételi díjon túlmenően külön felszámításra kerülő adó, illeték és egyéb kötelező terhek (így különösen az üdülőhelyi díj, horgonyzási díj, repülőtéri illeték) forintban meghatározott összegét. Bizonyos esetekben az Utazásszervező a különböző díjakat euróban határozza meg, amelyek forint értékét is feltünteti. A részvételi díj az utazások meghirdetett – az utazási csomagban szereplő - szolgáltatásainak ellenértékét, az Utazásszervező eljárási díját és szervezési költségeit, az Útlemondási biztosítást, valamint az ÁFA összegét tartalmazza. A teljes részvételi díjban szereplő, és az Utast terhelő, külön feltüntetett díjak, adók, illetékek összege az adott hatóság, illetve üzemeltető egyoldalú rendelkezése alapján változhat. Az Utazásszervező fenntartja magának a jogot az üresen maradt férőhelyek kedvezményes áron történő értékesítésére. A részvételi díj ily módon történő csökkentése a már megkötött szerződésekre nem vonatkozik.

2. Az Utas az utazási szerződés aláírásával egyidejűleg részvételi díjelőleget fizet. A megfizetett előleg garantálja, hogy az ily módon lefoglalt helyeket az Utazásszervező más Utasnak nem értékesíti. Az Utazásszervező által közölt előleget (40 %) a jelentkezéskor, a teljes díj fennmaradó összegét pedig legkésőbb az utazás megkezdése előtt 30 nappal kell megfizetni, kivéve, ha valamelyik külföldi közreműködővel kötött szerződés alapján korábbi befizetési határidő indokolt. Az Utas tudomásul veszi, hogy a hátralék megfizetésének időpontjáról az Utazásszervező külön értesítést nem küld. Felek kifejezetten megállapodnak, hogy a határidő be nem tartását az Utas részéről az utazási szerződéstől történő elállásnak tekintik, amely a szerződést felbontja, és az Utas ez esetben köteles az Utazásszervezőnek a szerződés IV/1. pontjában meghatározott bánatpénzt az ott szabályozott módon és mértékben, legkésőbb az elutazás időpontja előtt 8 nappal megfizetni, illetve Utazásszervező jogosult azt beszámítással rendezni.

3. Ha a jelentkezés az utazás megkezdése előtti 30. napon belül történik, a teljes díj teljes összegét a jelentkezéssel egyidejűleg kell megfizetni. Opciós foglaláskor a teljes díj határidőre történő megfizetésének elmulasztása esetén a megrendelés automatikusan törlésre kerül, így nem jön létre az utazási szerződés. Bármely kedvezményre való jogosultságot az Utasnak a megrendelésekor kell bejelentenie és igazolnia. Az utólagos bejelentéseket az Utazásszervező nem fogadja el.

4. Egyes, az Utazásszervező által értékesített utazási csomag menetrend szerinti repülőjegyet tartalmaz, amelyet az utazási program jelez. A menetrendszerinti repülőjegy árát a légitársaság mindenkori díjszabása határozza meg, ezért a meghirdetett teljes díj a visszaigazolás időpontjáig változhat. A repülőjegy értékesítés közvetített szolgáltatás, amelyre a légitársaság Üzletszabályzata is vonatkozik. Menetrend szerinti repülőjegyek vásárlása esetén a jogszabályok szerint minden esetben a légitársaság és az Utas között szerződés jön létre, így a menetjegy kiállításának, kifizetésének és az utazási szolgáltatás lemondásának feltételeit az adott légitársaság Üzletszabályzata tartalmazza.

5. Az Utazásszervező által meghirdetett szobatípusok esetében az egy személyre eső részvételi díjak az adott foglalásban szereplő szobakihasználtság esetén érvényesek. A szobában lakók létszámának módosulásával a részvételi díj személyenkénti ára is megváltozik, pl. amennyiben valamely utas (több utas) az utazást lemondja, és ennek következtében az adott szobatípus kihasználtsága csökken, abban az esetben – a szoba típusától, kapacitásától és az utat lemondó személyek számától függően – az eredeti foglalásban szereplő személyek számára az eredeti foglalástól eltérően magasabb összegű egy főre eső részvételi díj kerül megállapításra.

6. Az Utas az utazás során a programban nem szereplő, előre be nem fizetett szolgáltatás(oka)t, csak akkor veheti igénybe, ha a helyszínen a szolgáltatás teljes részvételi díját kifizeti az Utazásszervező képviselőjének közlése szerinti pénznemben. Az Utazásszervezőt e szolgáltatásokkal kapcsolatos reklamációkért felelősség nem terheli.

7. A közlekedési költségek nemzetközi egyezményen alapuló díjszabási, vagy hatósági árának megváltozása, továbbá az egyes szolgáltatásokkal kapcsolatos adó, illeték, üzemanyagár, valamint a szolgáltatóval kötött szerződésben szereplő deviza – az Utazásszervező közreműködőjével kötött szerződésben meghatározott mutató szerinti – forintárfolyamának időközi változása miatt az Utazásszervező a részvételi díjat (teljes díjat) az utazás megkezdése előtt legkésőbb 21. napig felemelheti. A díjemelés indokát és mértékét, annak számítási módjával együtt, az Utazásszervező az Utassal írásban közli. A díjemelés mértéke a költségek emelkedésének mértékével arányos, az Utazásszervező a részvételi díjat a költségnövekedés forintban számított összegével emeli meg. Az Utas a fenti tényezőkben történő változások esetén, a fentiekkel egyező módon számított díjengedményre jogosult, amennyiben a költségek a szerződéskötést követően, de az utazási csomag megkezdése előtt csökkennek.

III. SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSÉNEK ESETEI ÉS JOGKÖVETKEZMÉNYEI

1. a) Az Utazásszervező a legkisebb tervezett Utaslétszám hiányában az utazási szerződést annak megkezdését megelőző 20 nappal, 2-6 nap közötti időtartamú utak esetén legkésőbb az utazás megkezdését megelőző 7 nappal felmondhatja.

1. b) A szerződés megszűnik a IV/3. és VI/9. pontban szabályozott esetben.

1. c) Az utazásszervező kártérítési kötelezettség nélkül jogosult felmondani az utazási szerződést, ha az utazásszervezőt elháríthatatlan és rendkívüli körülmények gátolják a szerződés teljesítésében, és indokolatlan késedelem nélkül, az utazási csomag megkezdése előtt értesíti az utazót a szerződés felmondásáról.

1. d) Az 1. a)-1.c) pontban rögzített esetekben az Utazásszervező legkésőbb a szerződés felmondásától számított tizennégy napon belül visszafizeti az Utasnak az általa, vagy a nevében befizetett teljes díjat.

2. Amennyiben az utazást vis maior, háború, járvány, terrorizmusveszély, sztrájk, vagy elháríthatatlan természeti jelenség, technikai akadályok befolyásolják, vagy meghiúsítják, a szolgáltatások fenti okokból bekövetkezett elmaradásáért az Utazásszervező felelősséget nem vállal, az ezen okból jelentkező többletköltségek az Utast terhelik. Az ilyen okból bekövetkezett változásokért az Utazásszervező kártérítési felelősséggel nem tartozik.

IV. LEMONDÁSI ÉS MÓDOSÍTÁSI FELTÉTELEK

1.1 Ha az Utas az utazás megkezdése előtt a szerződést felmondja – a IV/3. pontban foglalt okból történő felmondás kivételével, avagy hatósági elutasítás miatt (pl.: útlevél, vízum) nem vehet részt az utazáson, az alábbi mértékű bánatpénzt köteles megfizetni. A felmondás napjának az számít, amikor az az Utazásszervező, vagy az Utazásközvetítő (akitől az Utas az utazási csomagot vásárolta) irodájába beérkezett. A felmondás napja beleszámít, az utazás napja nem számít bele a bánatpénz megállapításába.

 • ha a felmondás az utazás megkezdése előtti 61. napig történik: a teljes díj 10 %-át;
 • 60-36. nap közötti felmondás: a teljes díj 20 %-át;
 • 35-20. nap közötti felmondás: a teljes díj 40 %-át;
 • 19-8. nap közötti felmondás: a teljes díj 80 %-át;
 • 7 napon belüli felmondás esetén, illetve ha az Utas nem jelenik meg az indulásnál (no show), ez esetben a teljes díj 100%-át köteles az Utas megfizetni bánatpénz jogcímén. No show esetén a bánatpénz a teljes díj 100 %-a.

1.2 A bánatpénz összege az utazási szolgáltatások értékesítésének lehetetlenülése, a más módon való felhasználásából eredő költségmegtakarítás és bevétel elmaradása esetén, az utazási szolgáltatások teljesítéséhez utazásszervező által már felhasznált összeg, amennyiben az magasabb a fentebb, 1.1 pont alatt foglaltak szerint számított összegnél.

Az utazási utalvány felhasználásával foglalt utazások esetén a bánatpénz levonása esetén még fennmaradó utazási utalvány összegének visszatérítését Utazásszervező a 2022. augusztus 31-ét követő 14 napon belül teljesíti.

Az Utazásszervező által beszerzett vízum díjának 100%-át köteles az Utas megtéríteni, függetlenül a felmondás napjától.

1.3 A fizetendő bánatpénzt az Utazásszervező jogosult levonni az Utasnak visszajáró részvételi díj (teljes díj) összegéből. Amennyiben az Utas által befizetett összeg nem fedezi az Utazásszervező által igényelt bánatpénzt, úgy az Utas köteles azt (vagy a különbözetet) a felmondás időpontjától (illetve a felmondás közlésének elmaradása esetén az utazás megkezdésének időpontjától) számított 8 napon belül az Utazásszervezőnek megfizetni. A postai úton közölt felmondás időpontját a felmondási nyilatkozatnak az Utazásszervezőhöz, vagy az Utazásközvetítőhöz történő beérkezési ideje határozza meg.

2. Utazásszervező fenntartja a jogát, hogy az utazási szerződés feltételeit egyoldalúan módosítsa, amennyiben a változás nem jelentős – erről az Utast írásban értesíti. Ha az Utazásszervező az utazási szerződés lényeges feltételét az indulás előtt rajta kívülálló okból kívánja jelentősen módosítani, továbbá, ha az Utas által megrendelt szolgáltatáshoz kapcsolódó, az Utazásszervező által korábban elfogadott különleges igényeket nem tudja teljesíteni, vagy a teljes díj emelkedése a 8%-ot meghaladja, az Utazásszervező az Utast haladéktalanul tájékoztatja a változtatásokról és az utazási csomag teljes díjának ezzel összefüggő esetleges csökkenéséről. Az Utas a tájékoztatás alapján jogosult a változtatást elfogadni, vagy a szerződést bánatpénz megfizetése nélkül felmondani, amely döntését haladéktalanul, de legkésőbb a tájékoztatás kézhezvételétől számított 3 naptári napon belül köteles az Utazásszervezővel írásban közölni. Amennyiben ezen határidőn belül az Utas nem ad választ, a szerződés a határidő lejártát követő napon megszűnik. Ha az utazási szerződést a fentiek szerint az Utas felmondja és nem fogad el másik utazási csomagot, az Utazásszervező haladéktalanul, de legkésőbb a szerződés felmondásától számított tizennégy napon belül visszafizeti az Utasnak az általa vagy a nevében befizetett teljes díjat.

3. A fentiektől eltérően az utazási csomag megkezdését megelőzően az Utas bánatpénz fizetése nélkül jogosult felmondani az utazási szerződést, ha a célállomás helyén, vagy annak közvetlen közelében, - amennyiben a célállomás, vagy annak közvetlen környezetében a külpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium honlapján az „utazásra nem javasolt” utazási célországokat és térségeket megjelölő felsorolásba felvételre került - olyan elháríthatatlan és rendkívüli körülmények merülnek fel, amelyek az utazási csomag teljesítését jelentős mértékben befolyásolják, vagy lényegesen befolyásolják az utazók célállomásra való szállítását. Az utazási szerződés e bekezdés szerinti felmondása esetén az Utas a teljes részvételi díj (teljes díj) visszafizetésére jogosult, további kártérítést azonban nem követelhet.

4. Ha az Utas az utazás feltételein az utazás megkezdése előtt módosítani kíván (utasnév, születési dátum, lakcím, szállásfoglalás kiegészítő szolgáltatásainak módosítása vagy törlése, számla adatainak megváltoztatása, stb.), köteles az Utazásszervező módosítással kapcsolatban felmerülő költségeit megtéríteni az alábbiak szerint:

 • 35. napig bejelentett módosítások miatt személyenként 3.000,- Ft/fő/módosítás;
 • 35 napon belül bejelentett módosítások miatt személyenként 5.000,- Ft/fő/módosítás;
 • számla adatainak módosítása foglalásonként 5.000,- Ft/foglalás;

Névmódosításnak minősül az Utas nevének nem pontos megadásából adódó javítás, mint betűelírás a névben, vagy több név esetén az egyik név lehagyása (pl. Kovácsné Horváth Zsuzsanna helyett Horváth Zsuzsanna). Azonos szobában lakó Utasok esetében névmódosítás címén legfeljebb egy nevet lehet kicserélni, a második név, vagy ennél több név cseréje már a foglalás lemondásának (felmondásnak) minősül, egyágyas szoba foglalása esetén névmódosítás nem lehetséges. Bizonyos légitársaságok és szállodák a név nem megfelelő (pl. nem útlevél szerinti) megadása miatt a fentiektől eltérő névmódosítási díjat számolhatnak fel az adott légitársaság, illetve szálloda mindenkori üzletszabályzata alapján, illetve ugyanezen üzletszabályzatok alapján bizonyos esetekben kizárják a névmódosítás lehetőségét.

Előfoglalási időszakra vonatkozó speciális módosítási feltételek: az adott előfoglalási időszak végéig lehet a foglalásban módosításokat végezni a fentebb megadott feltételek szerint. Ezen időpontot követően a fenti kedvezményes feltételek módosításának teljesíthetőségét az Utazásszervező nem garantálja. Amennyiben az Utas által befizetett összeg nem fedezi az Utazásszervező jelen pontban megállapított költségeit, az Utas köteles azt (ill. a különbözetet) a módosítás időpontjától számított 8 napon belül az Utazásszervezőnek megfizetni. Indulás előtt 48 órával névmódosítás, vagy névcsere nem lehetséges!

5. Az utazási szerződés lényeges elemeinek (úti cél, időpont, szálloda, utazók létszámának csökkenése) módosítására az Utas részéről, csak a IV/1. pontban meghatározott bánatpénz megfizetése mellett és új foglalás keretei között van lehetőség. Menetrend szerinti járatok esetében a jegykiállítást követően a repülőjegy módosítási és lemondási feltételei megegyeznek a légitársaság feltételeivel a légi személyszállítási törvény (1995. évi XCVII. törvény) szabályozása szerint.

6. Bizonyos esetekben a szállodák a jelen ÁSZF-ben feltüntetettekhez képest eltérő – az Utasra nézve hátrányos – lemondási feltételeket határozhatnak meg, amely feltételeket az Utassal megkötött egyedi szerződés rendelkezései tartalmazzák.

V. BIZTOSÍTÁS

1.  A Last Call Travel Kft., mint Szerződő a Colonnade Insurance S.A. Magyarországi Fióktelepével útlemondásra és útmegszakításra vonatkozó csoportos biztosítást (Továbbiakban: Útlemondási biztosítás) kötött az Utas javára, amiért külön díjat nem számít fel.  Az Utas hozzájárul, hogy az utazási szerződésben foglalt személyes adatait az utazási iroda a Colonnade Insurance S.A. Magyarországi Fióktelepe részére átadja. Az Útlemondási biztosítás feltételeit a jelen szerződés részét képező ügyféltájékoztató tartalmazza, amit az Utazásszervező a foglalással egyidejűleg az Utas részére átadott, aki annak átvételét jelen szerződés aláírásával elismerte. Ezen dokumentum megtekinthető az értékesítő utazási irodákban.

2. Az útlemondási biztosítás hatálya nem terjed ki az olyan lemondásokra, illetve módosításokra, amelyek az Utas saját érdekkörében felmerült ok miatt következtek be. A biztosítási szabályzatban meghatározott esetekben a biztosító – az Utazásszervező igazolása alapján – a felmerült lemondási költséget (kötbér) – 20 % önrészesedés megtartása mellett – visszafizetheti az Utas részére. Az utazásképtelenséget a biztosított köteles annak bekövetkeztétől számított 2 napon belül az Utazásszervezőnek írásban bejelenteni. Ezen bejelentési kötelezettség nem, avagy késedelmes teljesítése miatt keletkező bármely kárt a biztosított köteles viselni.

3. Az Utazásszervező tájékoztatta az Utast arról, hogy a részvételi díj önmagában, külön foglalás hiányában nem foglalja magában a baleset-, betegség-, poggyászbiztosítást, amelyre tekintettel az Utazásszervező javasolja, hogy az utazók saját biztonságuk érdekében érvényes és az utazásnak megfelelő feltételeket tartalmazó baleset-, betegség- és poggyászbiztosítás birtokában keljenek útra. Az Utazásszervező a fenti eseményekre kiterjedően arra biztosít lehetőséget, hogy Utasbiztosítást kössön az utazási szerződés megkötésével egyidejűleg. A baleset-, betegség- és poggyászbiztosítás az Utazásszervező által ajánlott biztosítási csomagként az utazási csomaghoz hozzáfoglalható. A biztosítások feltételeinek részletei a www.lastcall.hu weboldalon olvashatók, vagy az Utazásszervező megbízott partnereinél megtekinthetők.

VI. TOVÁBBI FELTÉTELEK

1. Az Utas tudomásul veszi, hogy az Utazásszervező számára szükséges megadni foglalásonként legalább egy lakcímet a számlázáshoz, egy e-mail címet (ha rendelkezésre áll) a kapcsolattartás miatt, illetve egy mobiltelefonszámot, amelyen az Utasok az utazás előtt és alatt elérhetők, hogy az esetlegesen fellépő változásokról az Utazásszervező az Utasokat értesíteni tudja. A telefonszám megadásának elmulasztásából keletkező károkért az Utazásszervező nem felelős. Az Utazásszervező vállalja ugyanakkor, hogy a megadott telefonszámot kizárólag az utazással kapcsolatos információadásra használja, azt bizalmasan kezeli az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak szerint. Az erre vonatkozó részletes szabályozást az Utazásszervező Adatkezelési Tájékoztatója tartalmazza.

2. Az Utazásszervező nem köteles a részvételi díjat visszatéríteni, ha az Utas valamelyik kifizetett szolgáltatást saját elhatározásából, vagy érdekkörében felmerült okból nem vette igénybe.

3. Az utazás első és utolsó napja az utazási cél megközelítéséhez szükséges utazással telik el, ezek a napok beszámítanak az utazási ajánlatban megjelölt és a teljes utazásra vonatkoztatott napok számába. Repülőgéppel történő indulásnál az Utasoknak az indulás előtt 2 órával jelen kell lenniük a repülőtéren. A nyaralás helyszínére vonatkozóan megadott transzfer idő ezen felül számítandó, amely a szálloda és a repülőtér közötti távolság arányában változik. Mivel az Utasok társasutazáson vesznek részt, ennek következtében a transzfer idő akár 2-3 óra is lehet az Utasok több szállodából való le- és felszállítása, illetve az esetlegesen előre nem látható technikai okok miatt. A nemzetközi gyakorlat értelmében a szálloda a szobákat az érkezés napján 14 vagy 15 órától (országonként változó), a távozás napján 12 óráig biztosítja, függetlenül a repülőgép menetrendjétől. Egyes szállodai szolgáltatások a hivatalos bejelentkezés és kijelentkezés időpontja között vehetők csak igénybe.

4. Az Utas az utazás során az általa más személynek okozott kárért közvetlen felelősséggel tartozik. Az Utas a célterületen okozott kárért (transzfer út, szállodai tartózkodás, stb.) közvetlen felelősséggel tartozik.

5. Az Utazásszervező a szolgáltatás természeti környezetének rendkívüli okból történő megváltozásáért, az időjárás megváltozásából, illetve természeti okokból eredő kellemetlenségekért, vagy károkért felelősséget nem vállal.

6. a) Az utazás során felmerülhet, hogy a repülőgép indulása/ érkezése, a fakultatív programok lebonyolítása, illetve a transzfer időpontja megváltozik, ezekről az Utazásszervező az érintett Utasait tájékoztatja, amint a módosításról tudomást szerez. Repülőgéppel történő utazás esetén a légitársaságok a menetrendben, vagy egyéb kiadványokban szereplő időpontoktól bármennyiszer és bármikor, akár közvetlenül az utazás előtt is eltérhetnek. Szükség esetén előre nem közölt közbülső leszállásra, a repülőgéptípus, repülő társaság és a járat cseréjére sor kerülhet.

b) Mind a menetrend szerinti, mind a charterjáratokon a poggyász súlykorlátot az adott légitársaság üzletszabályzata határozza meg. A repülőjáraton általában bizonyos súlyhatárig (a légitársaság határozza meg) a feladott poggyász szállítása díjtalan, azonban a légitársaság üzletszabályzata ettől eltérhet. A többletsúlyért fizetni kell, amely az Utast terheli. A feladható poggyászok súlyhatárairól az Utazásszervező az utastájékoztatóban ad tájékoztatást.

c) Egyes repülőjáratokon rendelkezésre áll fedélzeti ellátás, függetlenül attól, hogy a járat charterjáratként, vagy menetrend szerinti járatként üzemel. Az Utazásszervező az adott járat fedélzeti ellátására vonatkozó információt az utastájékoztatóban tünteti fel.

d) A légi személyszállítás szabályairól szóló 25/1999. (II. 12.) Kormányrendelet [a továbbiakban: 25/1999. (II. 12.) Kormány-rendelet] alapján az Utazásszervező és az Utas között megkötött utazási szerződéstől függetlenül légi személyszállítási szerződés jön létre az Utas és a légitársaság között. A légi személyszállítási szerződés teljesítésére a Ptk., a Montrealban, 1999. május 28-án kelt, a nemzetközi légi fuvarozásra vonatkozó egyes jogszabályok egységesítéséről szóló Egyezmény kihirdetéséről szóló 2005. évi VII. törvény, a 261/2004/EK rendelet és a 25/1999. (II. 12.) Kormányrendelet rendelkezései, valamint a szerződő légitársaság üzletszabályzatának előírásai vonatkoznak. A varsói, a berni és a montreáli egyezmények korlátozzák a közreműködőkért való felelősséget, az ezekben szabályozott korlátozások alkalmazandók az Utazásszervezőre is. A varsói egyezményt az 1964. évi 19. sz. tvr., a berni egyezményt az 1986. évi 2. sz. tvr., a montreáli egyezményt a 2005. évi VII. tv. hirdette ki.

7. A repülőút során felmerült csomagkár esetén az Utas még a repülőtéren köteles a problémát haladéktalanul a „Lost and Found” pultnál jelezni, és erről a helyszínen jegyzőkönyvet felvetetni. Amennyiben az Utas okirattal bizonyította, hogy a helyszíni szolgáltató a jogos, és igazolt kárát nem orvosolta, úgy köteles azt 15 napon belül elbírálás végett bejelenteni az Utazásszervezőnek. A légi utazással kapcsolatos károk megtérítésére a Tanács 1997. október 9-i 2027/97/EK rendelet vonatkozik, mely a légi fuvarozók, Utasok és poggyászuk légi szállítása tekintetében fennálló felelősségről rendelkezik.

8. Az Utas kártérítésre jogosult az Utazásszervezőtől minden olyan kárért, amely az Utast a szolgáltatások nem szerződésszerű teljesítése miatt éri, amennyiben bizonyítani tudja kártérítési jogalapját és összegszerűségét, amelyet indokolatlan késedelem nélkül meg kell fizetni. Az Utas nem jogosult kártérítésre, ha az Utazásszervező bizonyítja, hogy a szerződésszegés I) az utazónak róható fel, II) olyan harmadik személy magatartására vezethető vissza, aki az utazási csomagra vonatkozó szerződésben foglalt utazási szolgáltatás teljesítésével nincsen kapcsolatban, és a szerződésszegést az utazásszervező észszerű elvárhatóság mellett sem láthatta előre, vagy az elháríthatatlan volt, vagy III) elháríthatatlan és rendkívüli körülmények miatt következett be.

Amennyiben nemzetközi egyezmények nem korlátozzák a szolgáltatás nyújtója által fizetendő kártérítés mértékét, a kártérítés mértékére a Ptk. szerződésszegéssel okozott kár mértékére vonatkozó szabályai alkalmazandók, azzal, hogy az Utazásszervező a teljes részvételi díj összegének háromszorosát meghaladó része  tekintetében kizárja kártérítési felelősségét, amely kizárás nem terjed ki a személyi sérülésre, illetve a szándékosan, vagy súlyos gondatlanságból okozott kárra.

9. Ha a szerződésszegés az utazási szerződés lényeges tartalmát érinti, és az Utazásszervező az Utas által megszabott észszerű határidőn belül azt nem orvosolja, az Utas bánatpénz megfizetése nélkül jogosult az utazási szerződést felmondani, valamint díjengedményt, illetve kártérítést követelhet. Az Utas e bekezdésben foglalt nyilatkozatait írásban, igazolható módon köteles megtenni, elsősorban az Utazásszervező képviselőjének, vagy a közreműködő partneriroda képviselőjének.

10. Az utazási szerződés nem megfelelő teljesítése esetén a panaszra okot adó esemény helyszínén az Utas köteles kárenyhítő magatartást tanúsítani és ennek érdekében megfelelően eljárni. Így az Utasnak az Utazásszervező képviselőjével, vagy a közreműködő partneriroda képviselőjével haladéktalanul közölnie kell a kifogásokat, az esetlegesen észlelt szerződésszegést. Az Utazásszervező-, illetőleg a partneriroda képviselője köteles az Utas bejelentését, illetve annak a helyszíni szolgáltatóval való közlésének a tényét az Utas kérésére jegyzőkönyvbe foglalni, és ennek egyik példányát az Utasnak átadni. A helyszíni jegyzőkönyv kizárólag az Utas panaszának rögzítésére szolgál: sem az, sem a helyszíni intézkedés nem jelentik azt, hogy az Utazásszervező a panaszt jogosnak fogadná el, avagy felelősségét azzal elismerné. A panaszt az utazás tényleges befejezését követően lehetőség szerint 8 napon belül a jegyzőkönyvvel együtt írásban, postai úton, vagy személyesen kell tudomásra hozni az Utazásszervezőnél, illetőleg annál a partnerirodánál (közvetítő), amelynél az Utas az utazást bonyolította. A jegyzőkönyv rögzítésének elmulasztásából, valamint a közlések késedelméből eredő károkért az Utazásszervező nem vállal felelősséget, ezek az Utast terhelik. Az Utazásszervező köteles a bejelentést részletesen kivizsgálni és álláspontjáról a kárigény bejelentésétől számított 30 napon belül írásban tájékoztatni az Utast. Az Utazásszervező tájékoztatja a fogyasztókat arról, hogy a panaszügyintézés helye a vállalkozás 1138 Budapest, Meder utca 8/D. fszt. alatti székhelye, mely egyben az Utazásszervező levelezési címeként is szolgál. Az esetleges panaszok benyújthatók továbbá elektronikus levélben is az alábbi e-mail címen: info@lastcall.hu, szóban az Utazásszervező székhelyén megtalálható ügyfélszolgálati irodájában, továbbá telefonon a +36-1-555-4050 telefonszámon. A szerződő felek kifejezetten rögzítik, hogy az Utas részéről felmerülő panasz esetén a vitás kérdéseket elsődlegesen békés úton, tárgyalások, illetve levelezések formájában kísérelik meg rendezni. Mindaddig, ameddig az egyeztetés eredményre vezethet, egyik fél sem fordulhat sem a nyomtatott, sem az elektronikus médiához. E kötelezettséget megsértő fél megtéríteni tartozik a másik fél részére az okozott kárt.

11. Amennyiben az Utas az Utazásszervező panaszkezelésével, vagy az Utazásszervező panaszra adott válaszával nem ért egyet, panaszával a lakó/tartózkodási helye szerint illetékes járási hivatalhoz, mint a fogyasztóvédelmi panaszok kivizsgálására hatáskörrel rendelkező hatósághoz fordulhat. A járási hivatalok elérhetőségei megtekinthetők a jarasinfo.gov.hu honlapon.

Az Utas, mint fogyasztó a lakóhelye/tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testületnél eljárást kezdeményezhet, ha panaszügyének rendezését az Utazásszervezőnél megkísérelte, de az nem vezetett eredményre. A Békéltető Testületek elérhetőségei megtekinthetők a https://bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek honlapon.

Szerződő felek a fentieken túl megállapodnak abban, hogy a jelen Szerződés teljesítése során az egymás tudomására hozott adatok, tények, jognyilatkozatok és az egymás közti levelezés tartalmát titoktartás alá esőnek minősítik és egyben kötelezettséget vállalnak arra, hogy azt harmadik személy részére nem adják ki, az elektronikus és nyomtatott sajtóban nem jelentetik meg, a közösségi platformokon nem teszik közzé, valamint más egyéb módon sem fordulnak a nyilvánossághoz. Felek rögzítik, hogy a jelen bekezdésben szabályozott titoktartási kötelezettség nem terheli a feleket az illetékes fogyasztóvédelmi hatóság, békéltető testület, bíróság, valamint bármely más hatóság előtt megindult eljárásban, valamint azon tények, adatok, információk vonatkozásában, amelyeket a fent körülírt szervek határozatukkal jogerősen elbíráltak.

12. Előre nem látható akadályok (a szálloda túltöltése, vagy műszaki okok) esetén az Utazásszervező jogosult, hogy kártérítési felelősség nélkül a lefoglalt szálláshellyel megegyező, vagy magasabb kategóriájú másik szállást biztosítson többletköltség felszámítása nélkül. Alacsonyabb kategóriájú szálloda esetén – amennyiben az Utas által az elfogadásra kerül – az Utazásszervező a változásból adódó árkülönbözetet az Utas részére visszatéríti (díjengedmény). Felek rögzítik, hogy a jelen pontban írtak alapján felkínált helyettesítő szolgáltatás Utas által történő elfogadásának minősül, amennyiben az Utas a helyettesítő szolgáltatást bármely módon – ideértve a ráutaló magatartást is – elfogadja. Az Utas kizárólag akkor utasíthatja el a felajánlott helyettesítő szolgáltatást, ha az lényegesen különbözik az utazási szerződésben foglaltaktól, illetve, ha az Utazásszervező által ajánlott díjengedmény nem megfelelő. Ebben az esetben, illetve amennyiben helyettesítő szolgáltatás nyújtása nem lehetséges, az Utas díjengedményre és kártérítésre jogosult.

13. A sajátos igényű Utasok kötelesek (különösen ideértve mozgásában korlátozott személyek és kísérőik, várandós nők, kísérő nélkül utazó kiskorúak, speciális orvosi segítségre szoruló személyek) a sajátos igényeikről kötelesek a foglalás rögzítésekor tájékoztatni az Utazásszervezőt.

14. A Honlapon, illetve az Utazásszervező katalógusában és kiadvány(ai)ban közzétett ún. fakultatív szolgáltatásokra (programokra) (a továbbiakban: fakultatív programok) vonatkozó leírások és árak tájékoztató jellegűek. A fakultatív programok nem képezik az Utazási szerződés tárgyát, és azok díját a részvételi díj (teljes díj) nem tartalmazza. A fakultatív programokról a helyi képviselet a helyszínen ad aktuális tájékoztatást, a programok megrendelésére is az utazás helyszínén van lehetőség. A fakultatív programra vonatkozó szerződés a megrendelés helyétől függetlenül az Utas, és a fakultatív program szolgáltatója között jön létre abban az esetben is, ha a szerződés megkötése, és/vagy a fakultatív program részvételi díjának kiegyenlítése az Utazásszervező helyi képviselőjének közreműködésével történik. Ezen szolgáltatásokat a helyi szolgáltató, csak akkor biztosítja, ha a fakultatív szolgáltatás teljesítési helyén a teljesítés feltételei adottak (pl. az adott programhoz megfelelő az idő, jelentkezők megfelelő száma, stb.), és az Utas a részvételi díjat az iroda képviselője által jelzett időpontig maradéktalanul megfizeti. A fakultatív programok a legalacsonyabb résztvevőszám el nem érése, vagy más, a teljesítéshez szükséges feltétel hiánya esetén elmaradhatnak. Az elmaradó fakultatív programra befizetett díj visszafizetésre kerül. Az Utas a megrendelt kirándulást a helyi szervezők lemondási feltételei szerint mondhatja le, amelyről a helyi képviselő a helyszínen ad tájékoztatást. A lemondást a helyszínen kell intézni, illetve a fakultatív programmal összefüggő esetleges panaszt a helyszínen kell benyújtani.

15. A poggyász őrzéséről és felügyeletéről az utazás során az Utas köteles gondoskodni. A repülőn, hajón, buszon, valamint a szállodában elveszett csomagokért az Utazásszervező felelősséget nem vállal. Ilyen esetben azonnal a helyszínen, az érintett társasághoz kell fordulni a problémával. A szállodában kihelyezett széfekért, és az abban elhelyezett tárgyakért kizárólag az adott szálloda vállal felelősséget, az Utazásszervező ezen szolgáltatásokra nincs befolyással.

16. Az utazási szerződésben vállalt utazási szolgáltatás teljesítéséért az Utazásszervező felel, akkor is, ha az utazási szolgáltatások teljesítésére más utazási szolgáltató köteles, a jelen szerződésben és a jogszabályokban meghatározott kivételekkel.

17. A szerződő felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a Last Call Travel Kft. által szervezett utazások esetében az utazással kapcsolatos vitás kérdéseiket elsődlegesen megegyezés útján rendezik, egyúttal kijelentik, hogy ennek sikertelensége esetén elsődlegesen a 11. pontban körülírt eljárásokat veszik igénybe. Felek az egymás közötti bírósági eljárás megindulása esetére  a  Budakörnyéki Járásbíróság illetékességében állapodnak meg azzal, hogy felek által kikötött Budakörnyéki Járásbíróság illetékességét nem tekintik kizárólagosnak. Jogvita esetén a szerződés megkötésekor hatályos magyar jogszabályok az irányadók.

18. Az Utazásszervező kijelenti, hogy a katalógusban/online katalógusban esetlegesen megjelent tartalmi és nyomdai hibákért felelősséget nem vállal. A mindenkor érvényes és aktuális információk a www.lastcall.hu weboldalon találhatók és olvashatók.

B./ Menetrend szerinti járatokkal történő légi személyfuvarozást tartalmazó utazási csomagot tartalmazó utazási szerződésre vonatkozó eltérő általános szerződési feltételek (pl. hagyományos, és fapados járatok, stb.)

1. A Last Call Travel Kft. a menetrend szerinti járatokkal történő légi személyfuvarozást tartalmazó utazási csomagok (a továbbiakban: Menetrend szerinti járatokkal kombinált utazási csomag) részeként olyan menetrend szerinti járatokkal történő légi személyfuvarozást is kínál, melyre a légitársaságok által meghatározott, az általában szokásostól eltérő, egyedi foglalási feltételrendszer vonatkozik. Az egyedi foglalási feltételrendszerben (a továbbiakban: Speciális légitársasági feltételek) a légitársaság a repülőjegy módosításának, lemondásának jogát kizárhatja, vagy jelentősen korlátozhatja, és/vagy kiemelkedően magas összegű díj fizetéséhez köti, ugyanakkor ennek ellentételezéseként ebben a foglalási feltételrendszerben a repülőjegy lényegesen alacsonyabb áron érhető el, mint a menetrend szerinti járatok módosítható, lemondható kategóriába tartozó általában szokásos repülőjegyei. A Speciális légitársasági feltételek keretében a repülőjegyek teljes árát az Utasnak az utazási szerződésben a jegykiállításra meghatározott időponttól kezdődően abban az esetben is ki kell fizetnie, illetve viselnie kell, ha az utazástól egyébként eláll, vagy az utazási szerződést felmondja. A Speciális légitársasági feltételek részleteiről a foglalásban közreműködő utazási iroda nyújt tájékoztatást.

2. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a Speciális légitársasági feltételek a Menetrend szerinti járatokkal kombinált utazási csomagokra vonatkozó utazási szerződések részét képezik, és az ezen utazási szerződésekben meghatározott részvételi díj csak a Speciális légitársasági feltételekkel együtt érvényes. Az ezen utazási csomagok részvételi díjában a Speciális légitársasági feltételekből eredően a menetrend szerinti járatok módosítható, lemondható kategóriába tartozó szokásos repülőjegy áraihoz képest megjelenő árelőny, csak a B./1. pontban hivatkozott feltételek elfogadásával együtt érhető el, különös tekintettel arra, hogy az elállás, illetve felmondás esetén felmerülő költségek a szokásosnál magasabbak, mivel a részvételi díjból a repülőjegy árának megfelelő teljes összeg abban az esetben is az Utast terheli, és azt az Utasnak abban az esetben is meg kell fizetnie a Last Call Travel Kft. részére, ha az Utas a repülőjegy kiállítására az utazási szerződésben meghatározott időpontban, vagy azt követően a szerződést az utazót megillető általános felmondási jog alapján felmondja.

3. A Speciális légitársasági feltételekre tekintettel, ha az Utas a Menetrend szerinti járatokkal kombinált utazási csomagot tartalmazó utazási szerződést az Utas általános felmondási joga alapján felmondja, akkor a bánatpénzre vonatkozó rendelkezések nem alkalmazhatók, és az Utasnak a szerződés megszüntetésével okozott kárt kell megtérítenie. A szerződés megszüntetésével okozott kár mértéke függ attól, hogy a felmondás a repülőjegy utazási szerződésben meghatározott kiállítási időpontjának napján, vagy azt követően, avagy azt megelőzően történik. Ennek függvényében a felmondással, azaz a szerződés megszüntetésével okozott kár mértéke előre meghatározható, az alábbiak szerint:

3.1. Ha az Utas általános felmondási jogát a repülőjegy utazási szerződésben meghatározott kiállítási időpontjának napját megelőző napon, vagy annál korábban gyakorolja, akkor a keletkező kárt átalányösszegben kell megtérítenie, melynek mértéke a repülőjegy utazási szerződésben meghatározott kiállítási időpontjának napját megelőző napig,

 • ha ez a nap korábbi, mint az utazás megkezdését megelőző
 • 35. nap, akkor a teljes díj 10 %-a,
 • ha ez a nap az utazás megkezdését megelőző 34. naptól a 15. napig terjedő időre esik, akkor a teljes díj 40 %-a,
 • ha ez a nap az utazás megkezdését megelőző 14. naptól a 8. napig terjedő időre esik, akkor a teljes díj 70 %-a,
 • ha ez a nap az utazás megkezdését megelőző 7. naptól az utazás megkezdésének napjáig terjedő időre, illetve az utazás megkezdésének napjára esik, akkor a teljes díj 90 %-a.

3.2. Ha az Utas az utazási szerződést az Utas általános felmondási jogát gyakorolva a repülőjegy utazási szerződésben meghatározott kiállítási időpontjának napján, vagy azt követően gyakorolja, akkor meg kell fizetnie a repülőjegy teljes árát, és az ezen felül keletkező kárt átalányösszegben kell megtérítenie, melynek mértéke a repülőjegy utazási szerződésben meghatározott kiállítási időpontjának napjától kezdődően,

 • ha ez a nap korábbi, mint az utazás megkezdését megelőző
 • 35. nap, akkor a repülőjegy teljes árával csökkentett teljes díj 10 %-a,
 • ha ez a nap az utazás megkezdését megelőző 34. naptól a 15. napig terjedő időre esik, akkor a repülőjegy teljes árával csökkentett teljes díj 40 %-a,
 • ha ez a nap az utazás megkezdését megelőző 14. naptól a 8. napig terjedő időre esik, akkor a repülőjegy teljes árával csökkentett teljes díj 70 %-a,
 • ha ez a nap az utazás megkezdését megelőző 7. naptól az utazás megkezdésének napjáig terjedő időre, illetve az utazás megkezdésének napjára esik, akkor a repülőjegy teljes árával csökkentett teljes díj 100 %-a.

4. A Speciális légitársasági feltételekre tekintettel az A./II./2. pontban és annak alpontjaiban meghatározott fizetési feltételek azzal a kiegészítéssel alkalmazandók, hogy a fizetendő előleg legalább a repülőjegy(ek) árának 100 %-a, plusz a teljes díj repülőjegy árral csökkentett összegének 40 %-a.

 

Alulírott aláírásommal igazolom, hogy a Last Call Travel Kft. biztosításközvetítőtől a biztosítási szerződés megkötése előtt  a biztosító főbb adatairól (a társaság neve, székhelye, jogi formája és címe, székhely államának és felügyeleti hatóságának megjelölése) és a kalkulált útlemondási biztosítás elnevezésű biztosítási szerződési feltételeinek jellemzőiről közérthető, egyértelmű és részletes írásbeli tájékoztatást kaptam, a kalkulált útlemondási biztosítás feltételét a szerződés megkötése előtt átvettem, tartalmát megismertem.

Felhívjuk figyelmüket arra, hogy a weboldalunkon található minden információ, különös tekintettel a gyakorlati tanácsok, „Tudnivalók A-Z”, valamint az információk az üdülőhelyekről, az Általános Szerződési Feltételek részét képezik.

 

A jelentkezést elfogadó nyilatkozatot átvettem, a fenti utazási szerződést és a katalógusban, valamint a www.lastcall.hu weboldalon szereplő, az utazással kapcsolatban közzétett információkat, az Előzetes általános utastájékoztatót, valamint a

„Tudnivalók A-Z” cím alatt található általános tudnivalókat, az Adatvédelmi Tájékoztatót megismertem, azokat elfogadom, és a velem együtt utazókra nézve is kötelező érvényűnek tekintem.